Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021


W 2021 roku zrealizowaliśmy „Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty Wieruszów 2021" czyli wspólny projekt Gminy Wieruszów, Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.


Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Typy projektów obejmują działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców.

W Programie preferowane były działania:

  • łączące się z imprezami ujętymi w Gminnym Kalendarzu Imprez na rok 2021 zamieszczonym pod adresem: http://miasto.wieruszow.pl/kalendarz2021/ oraz innymi nie wpisanymi, a zaplanowanymi przez jednostki gminy Wieruszów,

  • projekty pobudzające aktywność mieszkańców Wieruszowa, w szczególności projekty pobudzające aktywność młodzieży;

 

W ramach konkursu dofinansowane mogły być inicjatywy podejmowane przez:

  • GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Wieruszów, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy Wieruszów. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona).
    Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia Inkubatora Działalności Społecznej:  
    https://inkubatorps.pl/inkubator-dzialalnosci-spolecznej
  • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

 

Wysokość możliwego mikrograntu: do 3 000,00 zł

Okres naboru wniosków: od 13.07.2021 do 27.07.2021 r.

Okres oceny wniosków: 27.07. 2021 – 31.07.2021

Okres realizacji inicjatyw: od 01.08. 2021 r. do 20.11.2021 r.

Okres składania sprawozdań z realizacji inicjatyw: do 30.11.2021

Formuła składania wniosków: generator ofert


„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty Wieruszów 2021" w liczbach:

Liczba przygotowanych wniosków: 18

Liczba złożonych wniosków: 15

Liczba podpisanych umów: 11

Liczba złożonych i przyjętych sprawozdań: 11


___

KONTAKT
Marta Smejda
msmejda@cise.org.plProjekt realizowany we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
www.opus.org.pl