W trakcie realizacji Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskimCałkowita wartość projektu: 7 687 356,35 zł
Wysokość dofinansowania: 7 247 165,35 zł
Wkład własny: 440 191,00 zł

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 realizuje Fundacja Centrum Usług Środowiskowych w partnerstwie z Gminą Nowa Brzeźnica, Gminą Strzelce Wielkie, Gminą Rząśnia, Powiatem Pajęczańskim/Powiatowym Centrum, Pomocy Rodzinie  oraz Stowarzyszeniem Centrum im. Jana Długosza.


W ramach projektu realizujemy 9 działań:

1. Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Nowa Brzeźnica - mieszkańcy i mieszkanki Gminy Nowa Brzeźnica potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu są objęci naszym wsparciem. Klub będzie zapewniać miejsce spotkań, przeciwdziałając poczuciu osamotnienia i marginalizacji.
Klub będzie działać w budynku Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

2. Usługi asystenckie – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy – usługa świadczona będzie przez zatrudnionych asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością . W ramach zadania wsparcie otrzymają osoby z niepełnosprawnościami - pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.

3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Nowa Brzeźnica-  świadczone będą w środowisku domowym, przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy. Usługi opiekuńcze realizowane będą w poprzez pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacją zaleconą przez lekarza uzupełniającą usługi pielęgniarskie opieki środowiskowej realizowanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej.  Realizowane usługi opiekuńcze zapewnią również kontakty z otoczeniem.

4. Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Strzelce Wielkie. Zadanie skierowane jest do mieszkańców i mieszkanek Gminy Strzelce Wielkie. Powstanie i funkcjonowanie klubu zapewnieni miejsca spotkań dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji.

5. Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Rząśnia - Zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Rząśnia. Powstanie i funkcjonowanie klubu zapewnieni miejsca spotkań dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji.

6. Wsparcie psychologiczne realizowane w kubach - PCPR Pajęczno – zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. W ramach obszaru świadczone będzie poradnictwo psychologiczne dla uczestniczek i uczestników klubów powstałych w ramach projektu

7. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – usługi świadczone będą dla osób z Powiatu Pajęczańskiego na podstawie umów zlecenie. Za realizację usług odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza.

8. Punkt informacyjny - celem realizacji zadania będą działania zapewniające dostęp uczestnikom projektu i ich otoczeniu dostępu do kompleksowej informacji o usługach społecznych realizowanych na terenie powiatu. Działania Punktu zapewnić będą koordynację i integrację usług społecznych w ramach powiatowego Centrum Usług Środowiskowych. Punkt zapewni informację
o dostępności różnych usług społecznych w powiecie poprzez stworzenie sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia.

9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.