Zakończone Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego


Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego

Nr umowy: RPLD.09.02.01-10-BOO2/21-00

Dofinansowanie w wysokości 1 827 168,45 zł 

Centrum Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych wraz z partnerami - Powiatem Pajęczańskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminą Nowa Brzeźnica oraz partnerem społecznym, tj. Stowarzyszeniem Centrum im. Jana Długosza,  realizuje partnerskich projekt ramach działania dla osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


W ramach projektu realizowane będą poniższe zadania:

1. ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - w ramach zadania, od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy zostanie zatrudnionych 2 AOON dla 2 uczestników projektu wymagających wsparcia. Usługa AOON będzie obejmowała wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany dla każdego z uczestników, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności,  wiek I przede wszystkim indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Usługa realizowana będzie w oparciu o kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą z niepełnosprawnością, asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Kontakt do realizatora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy,
ul. 
Kościuszki 103, pokój nr 6, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie. (34) 311 96 70 

2. USŁUGI OPIEKUŃCZE - w ramach zadania, od 01.01.20.22 r. zostanie zatrudniony w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Nowej Brzeźnicy , na podstawie umowy o pracę, w wym.1 etatu opiekunka/opiekun, świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 4 osób.

Zakres usług obejmować będzie:
zakupy niezbędnych, zgłaszanie wizyt lekarskich, realizacja recept, przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowywaniu i spożywaniu przez podopiecznych, utrzymanie w czystości.

Kontakt do realizatora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy,
ul.  Kościuszki 
103, pokój nr 6, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie. (34) 311 96 70 

3. SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE - w ramach zadania, w okresie od 01.03.20.22r. do 30.06.2023 r. dla osób , które wymagają wsparcia ze względu na wiek i niepełnosprawność, która uniemożliwia aktywności społeczne, organizowane będą dla 4 uczestników sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenie z 3 osobami w wymiarze 6 i 3 h/dziennie/os.
W celu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych osoby zatrudnione w ramach niniejszego zadania  ukończą specjalistyczne szkolenie, w tym zakresie.

Kontakt do realizatora: Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza, tel. 530 908 899


4. KLUB DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU – w ramach zadania w grudniu 2021 r. zostanie zakupione wyposażenie. Klub będzie funkcjonował  w budynku Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy, w lokalu, który  jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby realizować działania zaplanowane w klubie zatrudnionych zostanie 2 animatorów. Ponadto w klubie opieka świadczona będzie również przy wsparciu wolontariuszy. 
Klub czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 dla piętnastu mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników projektu w ramach działalności klubu organizowane będą zajęcia: wsparcia psychologicznego, doradztwo prawne , zajęcia ruchowe, zajęcia informatyczne, arteterapia, z kolei raz w miesiącu organizowane będą wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Zajęcia w klubie zagwarantują uczestnikom rehabilitację, terapię sensoryczną, motoryczną oraz poznawczo-behawioralną. W ramach działalności klubu uczestnicy otrzymają posiłki, które będą uwzględniały specjalne potrzeby żywieniowe uczestników. Beneficjentom zadania w celu zagwarantowania kompleksowości usług zostanie zapewniony transport.

Kontakt do realizatora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 103, pokój nr 6, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie. (34) 311 96 70 


5. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO - w ramach zadania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do nowoutworzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Od stycznia 2022 r. wypożyczalnia będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza. Wypożyczalnia prowadzona będzie w budynku Hali Sportowej Gminy Nowa Brzeźnica. Z zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego skorzysta łącznie 130 osób. Sprzęt będzie odbierany przez firmę transportową lub opiekuna osoby korzystającej i dostarczany do miejsca zamieszkania uczestnika projektu.

Wypożyczalnia będzie czynna w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Ponadto, w godzinach popołudniowych (po 16.00) oraz w dni wolne od pracy, wypożyczalnia będzie dostępna dla osób wymagających wsparcia poprzez pracę wolontariusza. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie.

Kontakt do realizatora: Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza, tel. 530 908 899

 

6. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU - w okresie od stycznia 2022 wsparcie świadczone będzie dla 5 opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opiekunowie faktyczni otrzymają wsparcie psychologiczne w wymiarze 5 godzin i prawne w wymiarze po 3 h.

Kontakt do realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, tel 34 311 10 56, mail: pcpr.paj@wp.pl

 

Koordynatorka projektu:

Anna Wnus 
awnuk@cise.org.pl